Styropian elewacyjny Neotherm Ne­ogra­phi­te Fasada 032
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Styropian elewacyjny Neotherm Ne­ogra­phi­te Fasada 032

Minimum logistyczne - 30m3
203,25 zł
Marka:
Do porównania0
Powiązane produkty
Brak elementów
Opis

Ne­­o­gra­­phi­­te Fa­­sa­­da 032 λ ≤0,032

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

ZASTOSOWANIE WYROBU:

 • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków:
  • we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO – bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń) któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia.
 • wy­ko­ny­wa­niae ze­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:
  • izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
  • izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
  • izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną
 • wy­ko­ny­wa­nie we­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:
  • izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych
 • wy­ko­ny­wa­nie ze­wnętrz­nych po­zio­mych izo­la­cji ciepl­nych:
  • izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną
  • izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną
  • izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych
  • izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Dzię­­ki za­­sto­­so­­wa­­niu wy­­so­­kiej ja­­ko­­­ści po­­li­­sty­­re­­nu gra­­fi­­to­­we­­go cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­ją się ba­r­dzo ni­­skim wspó­ł­czy­n­ni­­kiem prze­­wo­­dze­­nia cie­­pła - nie­­o­sią­­ga­l­nym dla sty­­ro­­pia­­nu sta­n­da­r­do­­we­­go

Pły­­ty sty­­ro­­pia­­no­­we Ne­­o­gra­­phi­­te na­­le­­ży chro­­nić przed bez­­po­­śre­d­nim dzia­­ła­­niem pro­­mie­­ni sło­­ne­cz­nych pod­czas trans­­po­r­tu, skła­­do­­wa­­nia oraz apli­­ka­­cji. Po­d­czas prac bu­­do­w­la­­nych za­­gro­­żo­­ne pła­sz­czy­­zny na­­le­­ży od­po­­wie­d­nio za­­be­z­pie­­czyć po­­przez sto­­so­­wa­­nie sia­­tek ele­­wa­­cy­j­nych na ru­sz­to­­wa­­niach. 

Szczegóły produktu

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.