Styropian podłogowy Neotherm Ne­ogra­phi­te Podłoga EPS 100 031
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Styropian podłogowy Neotherm Ne­ogra­phi­te Podłoga EPS 100 031

Minimum logistyczne - 30m3
291,87 zł
Marka:
Do porównania0
Powiązane produkty
Brak elementów
Opis

Ne­ogra­phi­te Dach Po­dło­ga Po­dło­ga 031 λ ≤0,031

EPS EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • ocie­pla­nie podłóg o ob­cią­że­niach użyt­ko­wych do 2,1 t/m
  • do wy­ko­na­nia izo­la­cji ter­micz­nej podłóg na grun­cie oraz na stro­pie żel­be­to­wym nor­mal­nie ob­cią­żo­nej

Dzię­ki za­sto­so­wa­niu wy­so­kiej ja­ko­ści po­li­sty­re­nu gra­fi­to­we­go cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo ni­skim współ­czyn­ni­kiem prze­wo­dze­nia cie­pła - nie­osią­gal­nym dla sty­ro­pia­nu stan­dar­do­we­go.

Pły­ty sty­ro­pia­no­we Ne­ogra­phi­te na­le­ży chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych pod­czas trans­por­tu, skła­do­wa­nia oraz apli­ka­cji.

Szczegóły produktu

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.