Reklamacje
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

ReklamacjeDane sprzedawcy: F.H.U.  "AROL BUD Artur Oliwa

Adres do składania reklamacji: F.H.U. AROL BUD Artur Oliwa ul. Malborska 10/27; 30563 Kraków 

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: kontakt@arolbud.pl

Numer telefonu do składania reklamacji: 791 22-99-50, 604 259- 959

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą;

  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

Procedura rozpatrywania reklamacji:

  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.;

  • Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona;

  • Reklamacje należy kierować na adres sprzedawcy wskazany powyżej;

  • Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany powyżej;

  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni;

  • W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.


Informacja o unijnej platformie ODR:
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.